Neighbourhood Plan Agendas and Minutes

Neighbourhood Plan Committee Meetings 2018

DateAgendasMinutes
22 January 2018Agenda 22 January 2018 - PUBLICNHP Minutes 22 January 2018
19 February 2018Agenda 19 February 2018 - PUBLICNHP Minutes 19 February 2018
19 March 2018Agenda 19 March 2018 PUBLICNHP Minutes 19 March 2018
16 April 2018Agenda 16 April 2018 PUBLICNHP Minutes April 2018
22 May 2018Agenda 22 May 2018 PUBLICNHP Minutes 22 May 2018
19 June 2018Agenda 19 June 2018 PUBLICNHP Minutes 19 June 2018
16 October 2018Agenda 16 October 2018 - PUBLICNHP Minutes 16 October 2018
20 November 2018Agenda 20 November 2018 - PUBLICNHP Minutes 20 November 2018

Neighbourhood Plan Committee Meetings 2017

DateAgendasMinutes
16 January 2017Neighbourhood Plan Agenda 16 January 2017NHP Minutes 16 Jan 2017
20 March 2017Agenda 20 March 2017 - PUBLICNHP minutes 20 March 2017
28 March 2017Agenda 28 March 2017 - PUBLIC
21 June 2017Agenda 21 June 2017 - PUBLICNHP Minutes 21 June 17
12 September 2017Agenda 12 Sept 2017 - PUBLICNHP Minutes 12 September 2017
16 October 2017Agenda 16 October 2017 - PUBLICNHP Minutes 16 October 2017
20 November 2017Agenda 20 November 2017 - PUBLICNHP Minutes 20 November 2017
18 December 2017Agenda 18 December 2017 - PUBLICNHP Minutes 18 December 2017